Vejledning til problemløsning af badevand

Oplever du problemer med dit badevand? Læs med her hvad de mulige årsager kan være samt løsningsforslag til problemet. Venligst vær opmærksom på at badevandet skal testes regelmæssigt for at opretholde god vandkvalitet og hygiejne. Har du automatisk kemidosering eller automatisk saltgenerator/saltklorinator anbefaler vi også at du måler og tester værdierne manuelt. En salklorinator er nemlig kun begrænset til måling af få parametre (klor/redox, pH).

VIGTIGT! Undlad at dosere kemi før du har aflæst værdierne i dit badevand. Har du ikke noget test apparat eller testset, bør du anskaffe dig en. Vær også opmærksom på at mange poolvands tester kan være begrænset til måling af visse parametre.  Vil man gerne have adgang til måling af samtlige parametre bør man anskaffe sig et multiparameter analyse apparat/testset. Du kan se vores udvalg af vandtester her.

HUSK! Læs altid doseringsvejledningerne til dine kemiprodukter inden du doserer. Det fremgår på emballagen af hvert produkt. Hvis du ikke kan finde doseringsvejledningen, så kontakt din forhandler for en opdateret version. Hos Pooltech kan du også finde doseringsvejledningerne for hvert kemiprodukt, på deres respektive produktside.

Problemer med poolvand

Mit badevand er ikke i balance

Mulige årsager:

Ubalanceret badevand er ofte skyld i grumset og uklart badevand, og kan forårsage algevækst og bakteriefyldt badevand. Man vil ofte komme ud for at desinfektionsmiddelet ikke vil have nogen virkning. For at få vandet i balance, bør du foretage en trinvist test af de forskellige værdier. Det er vigtigt at du foretager processen trinvist og efter foreskrifterne, da de forskellige værdier har indflydelse på hinanden.

For at opnå den rigtige vandbalance skal du:

1) Teste og justere alkaliniteten: Alkaliniteten er det første du skal balancere i dit badevand, da den har direkte indflydelse på vandets pH balance. Alkaliniteten skal gerne ligge på mellem 80 – 120 ppm. En for høj alkalinitet i vandet kan forårsage ubalanceret pH niveau, hvilket bidrager til høj Calcium niveau. Et høj Calcium niveau kan forårsage grumst/oversket/uklar badevand, tilstoppede filtre, samt dårlig badeoplevelse (irritationer for de badende).

  • For at hæve Alkaliniteten skal du anvende et produkt som hæver værdien. Feks. Saniklar Alka Plus.
Alka plus
  • For at sænke Alkaliniteten kan du benytte et produkt som sænker pH niveauet, feks. Saniklar pH minus.
pH-minus
  • Følg altid doseringsvejledningen på produktet.

2) Teste og justere pH-niveauet: pH niveauet referer til hvor surt eller basisk vandet er. Det er vigtigt at denne er justeret korrekt, da den kan beskadige pool dele (dele af metaller). pH har direkte virkning på klorens effektivitet til at dræbe bakterier. Den ideele pH værdi er på mellem 7,0 – 7,4.

  • For at hæve pH-værdien skal du benytte et produkt som hæver pH-værdien, som feks. Saniklar pH plus.
pH-plus
  • For at sænke pH-værdien skal du benytte et produkt som sænker pH-værdien, som er feks. Saniklar pH minus.
pH-minus
  • Følg altid doseringsvejledningen på produktet.

3) Teste og justere klorniveauet: Når du har fået styr på pH og alkaliniteten, kan du begynde at tilføje og justere desinfektionsmiddelet. Klorniveauet i din pool skal gerne ligge på mellem 1,0 – 3,0.  Husk at følge doseringsvejledningen på produktet.

Klorgranulat

Tåget eller mælket vand

Mulige årsager:

Tåget, hvidt eller mælket badevand skyldes ofte manglende opretholdelses af badevandskvaliteten. Årsagen kan derfor variere afhængig af de kemiske værdier. Forneden vil du blive præsenteret med mulige årsager samt problemløsninger:

  • pH værdien er ikke justeret korrekt: Foretag en pH-måling med en af de gængse poolvands testere og aflæs herefter pH værdien. pH værdien skulle gerne ligge mellem 7,0 og 7,4. Er pH ikke justeret korrekt skal du sørge for at du opnår den korrekte værdi ved enten at tilsætte pH plus eller pH minus, afhængig af din aflæste værdi. Herefter skal du chokklorer badevandet. Chokkolrering udføres ved at overdosere badevandet med et hurtigt opløsende klorgranulat som feks. Shock powder o.lign.
pH-minus
pH-plus
Shock powder (hurtigtvirkende klor)
  • Klorniveauset er for lavt: Foretag en måling af klorværdien i dit badevand. Klorværdien kan måles med en af de gængse poolvands testere. Udfør en chokkloring af vandet efterfulgt af en floknings procedure. Floknings proceduren foregår ved tilsætning af et flokningsmiddel, som sørger for at små smudspartikler opsamles til større enheder, der bedre kan opfanges af poolens sandfiltre samt bundsuger. Herefter skal du returskylle dit filter, om nødvendigt flere gange. Lad filteret køre uafbrudt til vandet er blevet klart.
Klorgranulat
Clear Water flockningsmiddel
 • Utilstrækkelig filtrering: Tåget, hvidt og mælket badevand kan som regel skyldes utilstrækkelig filtrering. Forøg det antal timer der filtreres (filtreringshastigheden).
 • Overstabilisering: Overstabilisering, også kendt som klorlås, sker når der tilsættes cyanursyre eller klor med stabilisator. Benytter man stabiliseret klor uden at opretholde værdien vil man komme ud for overstabilisering. For at måle cyanursyre indholdet i badevandet bør man benytte en poolvandstester som kan måle cyanursyre indholdet i badevandet.  Stabilisator niveauet skal gerne ligge mellem 25 – 50 mg/l. Hvis dit stabilisator niveau er mellem 100 til 150 mg/liter bør man udskifte minimum halvdelen af poolens vandindhold. Hvis stabilisator niveauet er større end 150 mg/liter bør man udskifte ca. 3/4 af vandmængden. Brug efterfølgende klor uden stabilisator, som feks. HTH klor.

Vandet bliver grønligt

Mulige årsager:

Grønt badevand skyldes ofte algevækst i badevandet. Dette opstår helt naturligt i udendørs pools hvis klorniveauet er for lavt, og ved dårlig vandcirkulation og rensning. Grønt badevand kan ofte forebygges ved:

  • Alger har fået fodfæste: Udfør en en chokkloring af badevandet. Chokkolrering udføres ved at overdosere badevandet med et hurtigt opløsende klorgranulat som feks. Shock pot, Shock powder o.lign. Returskyl herefter filteret og læg evt. en flokningsrulle i skimmerkurven, og tilsæt evt. koncentreret desinfektions aktivator.
Super boost klorgranular
Flocking sticks
 • Overstabilisering: Overstabilisering, også kendt som klorlås, sker når der tilsættes cyanursyre eller klor med stabilisator. Benytter man stabiliseret klor uden at opretholde værdien vil man komme ud for overstabilisering. For at måle cyanursyre indholdet i badevandet bør man benytte en poolvandstester som kan måle cyanursyre indholdet i badevandet.  Stabilisator niveauet skal gerne ligge mellem 25 – 50 mg/l. Hvis dit stabilisator niveau er mellem 100 til 150 mg/liter bør man udskifte minimum halvdelen af poolens vandindhold. Hvis stabilisator niveauet er større end 150 mg/liter bør man udskifte ca. 3/4 af vandmængden. Brug efterfølgende klor uden stabilisator, som feks. HTH klor.

Belægninger og udfældninger i poolen

Mulige årsager:

Belægninger og udfældninger i poolen er ofte forårsaget af dårlig opretholdelse af pH værdien, eller grundet hårdt vand.

  • pH værdien er ikke justeret korrekt: Foretag en pH-måling med en af de gængse poolvands testere og aflæs herefter pH værdien. pH værdien skulle gerne ligge mellem 7,0 og 7,4. Er pH ikke justeret korrekt skal du sørge for at du opnår den korrekte værdi ved enten at tilsætte pH plus eller pH minus, afhængig af din aflæste værdi.
pH-minus
pH-plus
  • Hårdt vand: Oplever man hårdt vand bør man benytte et antiudfældnings/algefjerner produkt som feks. Saniklar Super Kleral.
Super Kleral

Brunligt/sort, misfarvet vand

Mulige årsager:

Brunligt/sort eller misfarvet badevand skyldes ofte at der er jern, mangan, og/eller kobber i badevandet.

  • Der findes jern eller mangan i vandet: Mål pH værdien i dit badevand med en af de gængse poolvands testere. Juster pH værdien til mellem 7,0 og 7,4 ved tilsætning af enten pH minus, eller pH plus, afhængig af din måling. Chokklorer herefter badevandet. Tilsæt flydende flockmiddel og stop filteret i 12 timer, bundsug poolen med multiventilen indstillet på kloak (waste). Hvis jern og mangan indholdet er mindre en 1 mg/liter bør man tilsætte et antiudfældningsmiddel som feks. Saniklar Super Kleral.
pH-minus
pH-plus
Super Kleral
Clear Water flockningsmiddel
  • Der findes kobber i vandet: Tjek den total alkalitet (TAC) med en af de gænge poolvands testere. Det idelle niveau bør ligge på mellem 80 og 120 mg/liter. Hvis kobberindholdet er mindre end 1 mg/liter bør man tilsætte et antiudfældningsmiddel. Er indholdet større end 1 mg/liter bør man anvende samme procedure som ved jern og mangan.

Grønt men klart vand

Mulige årsager:

Grønt men klart badevand skyldes ofte at der er jern, mangan, og/eller kobber i badevandet.

 • Der findes jern eller mangan i vandet: Mål pH værdien i dit badevand med en af de gængse poolvands testere. Juster pH værdien til mellem 7,0 og 7,4 ved tilsætning af enten pH minus, eller pH plus, afhængig af din måling. Chokklorer herefter badevandet. Tilsæt flydende flockmiddel og stop filteret i 12 timer, bundsug poolen med multiventilen indstillet på kloak (waste). Hvis jern og mangan indholdet er mindre en 1 mg/liter bør man tilsætte et antiudfældningsmiddel som feks. Saniklar Super Kleral.
pH-minus
pH-plus
Super Kleral
Clear Water flockning
 • Der findes kobber i vandet: Tjek den total alkalitet (TAC) med en af de gænge poolvands testere. Det idelle niveau bør ligge på mellem 80 og 120 mg/liter. Hvis kobberindholdet er mindre end 1 mg/liter bør man tilsætte et antiudfældningsmiddel. Er indholdet større end 1 mg/liter bør man anvende samme procedure som ved jern og mangan.

Klorlugt og irritation af øjne og hud

Mulige årsager:

Gener som klorlugt og irritation af hud, eller udtørring af hud skyldes ofte meget høje klorværdier. Klorlugten opstår ofte ved meget høj badeaktivitet og ved ikke at afvaske før badning m.m. Klorlugten er en følge af meget høj bundet klor – den klor der allerede har bundet sig til bakterier, og derfor ikke længere er effektiv. Fri klor er den aktive klor som stadig har dræbende virkning over for bakterier.

 • Der findes kloraminer i vandet: Chokkolrering udføres ved at overdosere badevandet med et hurtigt opløsende klorgranulat som feks. Shock powder o.lign. Chokklorering sørger for at fjerne den bundne klor i badevandet.
Shock Powder klor
 • pH værdien er ikke korrekt justeret: Foretag en pH-måling med en af de gængse poolvands testere og aflæs herefter pH værdien. pH værdien skulle gerne ligge mellem 7,0 og 7,4. Er pH ikke justeret korrekt skal du sørge for at du opnår den korrekte værdi ved enten at tilsætte pH plus eller pH minus, afhængig af din aflæste værdi.
pH-minus
pH-plus

Vanskeligt at opretholde et korrekt klor niveau

Mulige årsager:

Oplever man problemer med at opretholde klorniveauet i badevandet, kan det ofte skyldes utilstrækkelig kloring i forhold til badeaktiviteten og antal badende.

  • Utilstrækkelig kloring i forhold til antal badende: Udfør en chokkloring af dit badevand. Chokkolrering udføres ved at overdosere badevandet med et hurtigt opløsende klorgranulat som feks. Shock powder o.lign. Herefter skal pH værdien justeres til mellem 7,0 og 7,4.
Shock Powder klor
Klorgranulat

Vanskeligt at styre pH værdien

Mulige årsager:

Problemer med at styre pH værdien i badevandet skyldes ofte at vandets alkalitet er for lav.

  • Vandets alkalitet er for lav: Foretag en måling af alkaliteten i dit badevand med en poolvands tester som kan måle alkaliteten. Afhængig af den aflæste værdi, bør man tilsætte et produkt der enten hæver eller sænker alkalinitets niveauet. Den totale altaklinitet bør ligge mellem 80 og 120 mg/liter. Er alkaliteten for lav, bør man tilsætte et produkt der hæver vandets alkalitet, og er den for høj bør man tilsætte et produkt der sænker værdien.

Forkert pH

Mulige årsager:

En forkert pH værdi kan løses ved tilsætning af et produkt der enten hæver eller sænker pH værdien. Selvfølgelig afhængig af netop dit badevand.

  • pH er for høj: Er pH værdien for høj, skal man tilsætte et pH produkt der sænker værdien. Produktet tilsættes rundt langs bassinkanten.
  • pH er for lav: Er pH værdien for lav, skal man tilsætte et pH produkt der hæver værdien. Produktet tilsættes rundt langs bassinkanten.

pH er vanskelig at regulere ned

Mulige årsager:

Problemer med regulering af pH værdien skyldes ofte at alkaliteten i badevandet er for højt.

 • Vandets alkalitet er for høj: Alkaliteten kan nedjusteres ved at tilsætte et pH produkt der sænker pH værdien (pH minus / pH down). Produktet drysses ud over poolens dybe del. Filteret skal være stoppet i 12 timer efter tilsætning for at lade produktet virke.

Der aflæses et unormalt højt tryk på filterets trykmåler

Mulige årsager:

Et sandfilter er udstyret med en trykmåler som aflæser vandets tryk gennem filteret. Oplever man at dette tryk er unormalt højt, skyldes det som regel at filteret er tilstoppet.

 • Filteret er tilstoppet: Returskyl filteret til trykmåleren falder til normalt niveau. Forbliver trykket højt renses sandet/glasset (filtermediet) med et sandilter afkalknings produkt.
 • Defekt trykmåler: Oplever du ingen svingninger i trykmåleren, kan dette skyldes at den er defekt. Udskift trykmåleren med en ny.

Klorindholdet påvirkes ikke efter tilsætning af klor

Mulige årsager:

 • Højest sandsynligt klorlås: Tøm vandet i bassinet, helt eller delvist. Brug ustabiliseret klor fremover.

Opretholdelse af god vandhygiejne

Mulige årsager:

Opretholdelse af god vandhygiejne er vigtigt for helbredet og badeoplevelsen. Har du ikke overblikket over hvad der kræves at vedligeholde badevandskvaliteten kan du her læse hvad der kræves:

 1. Regulering af pH: Det er vigtigt at man opretholder en pH værdi på mellem 7,0 og 7,4. pH værdien har direkte virkning på klorens effektivitet i at dræbe bakterier. Derfor anbefales det også at man altid justere pH værdien i badevandet inden man tilsætter klor. pH justeres ved tilsætning af pH kemiprodukter som enten hæver eller sænker værdien.
 2. Ugentlig desinfektion: Det er vigtigt at man desinficere sit badevand ugentligt for at opretholde en sikker vandhygiejne. Test dit badevand både før og efter badning, og husk på at en uafvasket personer forurener 300 gange mere end en afvasket person. Jo højere badeaktivitet der er, jo oftere skal man tilsætte desinfektionsmiddel.
 3. Jævnligt rengøring af bassin: En afgørende faktor til krystalklart badevand er jævnlig rengøring af bassinet. Husk at rengøre poolbunden, væggene og vandlinjen med de nødvendige rengøringsredskaber. Man kan evt. investere i en poolrobot som automatisk renser poolen. Man skal dog huske på at poolrobotter er designet til at lette vedligeholdelsen af din pool. De er dog ikke beregnet til at rense en pool fyldt med alger og blade. I så fald skal du bruge en skimmer /overfladeketcher, filteranlæg, og evt. vandplejemidler.
 4. Kontrol af pool udstyr: Tjek jævnligt dit filteranlæg samt filterpumpe. Husk at dit sandfilter skal returskylles for bakterier. Tjek pumpens filterkurv jævnligt for opsamlede blade m.m. da dette kan tilstoppes, og i værste fald ødelægge pumpen. Husk på at dit filtreringsanlæg er en hoved komponent til god vandhygiejne.
 5. God vandcirkulation: Stillestående vand er det man helst vil undgå i en swimmingpool. Stillestående badevand er en ren bakteriebombe og derfor skal man sørge for at der altid er rigeligt med cirkulation. Det er derfor vigtigt at man har de rette komponenter som dyser, bundudløb, og skimmer.

Min pool mister vand

Mulige årsager:

Der kan være flere årsager forbundet med vandtab i din swimmingpool. Som udgangspunkt bør du tjekke og observere hvor meget vand din pool ca. taber per dag.

 • Vandfordampning: Vandfordampning er som regel med til at din swimmingpool mister vand. Dette opleves som regel i udendørs bassiner på en varm og solrig badedag. Man kan undersøge om vandtabet skyldes vandfordampning ved at observere hvor meget vand der tabes pr. dag. Taber man ca. 12 mm eller mindre, er det højest sandsynligt grunden. Vandfordampning kan bekæmpes ved at anskaffe sig en form for overdækning som feks. et termo/sommercover som benyttes når bassinet ikke er i brug.
 • Høj badeaktivitet: Vandtab kan også skyldes meget høj badeaktivitet. Plask, vandleg osv. kan hurtigt få en pool til at miste vand. Så har du haft en familiefest i haven og oplever vandtab, så er det højest sandsynlig grunden til manglen.
 • Utætheder i bassinet: Oplever man meget vandtab over én dag, er der stor risiko for at din swimmingpool er utæt. Der kan være tale om en enkelt utæthed eller flere utætheder. En utæthed findes ofte ved at fejlsøge bassinet for mulige krakeleringer, revner o.lign. Vi oplever ofte at utætheder opstår ved gamle og nedslidte indstøbningsdele som feks. skimmeren, dyser, udløb, lamper osv. men også ved gamle bassiner hvis coating (liner, maling, glasfiber) er nedslidt. Hvis utætheden ikke er direkte synlig, kan man prøve at lade poolen stå hen over natten, og se hvortil vandstanden falder. Forbliver vandstanden under skimmeren, så er utætheden opstået fra noget over, og højest sandsynlig ikke under skimmeren. En utæthed kan også opstå i rørsystemet til dit bassin, feks. ved forkert vinternedlukning. Sådan en utæthed kan findes ved at trykprøve sine rør.

Der drypper vand fra mit sandfilter / pumpe

Mulige årsager:

Oplever du at der drypper vand fra dit sandfilter eller poolpumpe?

 • Nedslidt o-ring eller stjernepakning: Pumpens o-ring og filterets stjernepakning bør kontrolleres regelmæssigt for slidtage. De er med til at holde delene vandtætte. Faktisk bør du tjekke disse hver gang du rengøre dem. Kan du se tegn på slid eller revner bør du udskifte dem.

Problemer med spa

Tåget/uklart vand i spa

Mulige årsager:

Bright & Clear
  • pH-værdi er for høj: Tilsæt pH down/minus.
pH-down
  • Dårlig filtrering: Rengør filterpatronen/filterpatronerne med Filter Cleaner.
Filter Cleaner
 • Vandet er overmættet med opløste stoffer (TDS er for høj): Udskift vandet helt, eller delvist.

Vandet er misfarvet

Mulige årsager:

 • Opløst kobber, jern eller andre metaller i vandet: Tilsæt No Scale.
No Scale

Skumdannelse

Mulige årsager:

 • Højt indhold af sæbe- eller kosmetikrester: Tilsæt Foam Down.
Foam Down

Kalkudfældninger i vandet (gråligt vand)

Mulige årsager:

 • Højt calcium niveau: Tilsæt No Scale.
No Scale
 • pH er for høj: Tilsæt pH Down.
pH-down
 • Alkaliniteten er for høj: Tilsæt Alka Down.
Alka Down

Ubehagelig lugt

Mulige årsager:

 • Højt indhold af organiske forureninger: Tilsæt SpaChock / Chokklorer spaen.
Spa Chock klor
Filter Cleaner
 • De skjulte rørsystemer er snavsede: Rengør de skjulte rørsystemer med BioFilm Cleaner.
Biofilm Cleaner

Øjensvie/hudirritation

Mulige årsager:

 • pH er for lav: Tilsæt pH Up.
pH-up
 • Alkalinitet er for lav: Tilsæt Alka Up.
Alka up
 • TDS er for høj: Udskift vandet helt eller delvist.

Ubehagelig klorlugt og øjensvie

Mulige årsager:

 • Højt indhold af bundet klor: Tilsæt SpaChock / Chokklorer, kontroller pH og juster efter behov.
Spa Chock klor

Sider og bund føles som sandpapir

Mulige årsager:

 • Kalkbelægninger på grund af meget hårdt vand: Afkalk hele badet med Descaler.
Descaler

Glatte eller slimede sider og hjørner. Grønlig områder på bund og sider.

Mulige årsager:

Opstart af ny spa eller vandskifte

Sådan kommer du godt fra start med opstart af ny spa. Husk at vælg den ønskede placering af spaen inden der påfyldes vand.

 1. Vandpåfyld: Fyld spaen op til det anbefalede vand niveau, som du kan læse i den vedlagte brugsanvisning som fulgte med din spa. Husk at vandet skal være at drikkevandskvalitet for at undgå unødvendig forbrug af kemiske produkter. Drikkevandskvalitet svarer til helt almindeligt vand fra vandhanen.
 2. Start af cirkulationspumpe: Start cirkulationspumpen/massagepumpen og luk for lifindblæsningen (luftskruerne på overkanten af spabadet).
 3. Chok behandling: Chok badevandet et et klorprodukt til spa, for at fjerne eventuelle Legionella bakterier og hvad der ellers kan være gemt i de skjulte rørsystemer. Chok behandling sker ved at man overdosere med klor. Her kan evt. tilsættes 3 stk. SpaCare SunWac 12 tabletter (for spa med 1000-1500 liter vand). Alternativt kan man også bruge SpaCare MiniChlor (15 ml pr. 1000 liter vand).
 4. Forebyg generende udfældninger af kalk og okker: Tilsæt 50 ml SpaCare No Scale som forebygger udfældninger af kalk og okker (gælder for spa med 1000-1500 liter vand).
 5. Tilsæt flokningsmiddel: Tilsæt 10 ml SpaCare Bright & Cleaer som er et flydende flokningsmiddel. Produktet får små partikler i vandet til at samles, og gør det nemmere for filteret at fjerne dem.
 6. Måling af alkaliniteten: Mål alkliteten med en teststrips eller anden vandtester som kan måle denne parameter. Alkaliniteten skal ligge mellem 80-120 mg/liter.
 7. Justering af alkaliniteten: Det er meget vigtigt at man får justeret alkaliniteten rigtigt fra start. Hvis alkaliniteten er for lav kan man tilsætte SpaCare Alka Up og er den for høj kan man tilsætte SpaCare Alka Down. Hvis du finder det meget udfordrende kan du benytte SpaCare spaberegner, så du ved præcis hvor meget du skal tilsætte. Når alkaliniteten er justeret, bør du vente 3-4 timer inden du fortsætter til punkt 8. På den måde opnår du det bedste mulige resultat. Skal du bruge SpaCare Alka Down er det vigtigt at pumpen er slukket.
 8. Måling & justering af pH værdien: Mål pH værdien og juster så den er mellem 7,0 og 7,4. Er pH værdien for høj kan du tilsætte SpaCare pH Down, og er den for lav kan du tilsætte SpaCare pH Up. Brug evt. SpaCare spaberegneren så du ved præcist hvor meget du skal tilsætte.
 9. Dit vand bør nu være i balance og du kan nu slukke for pumpen og nyde synet af smut og klar vand.
Startpakke til Spa

Valg af desinfektionsmiddel til spa

Brug af klorbaserede desinfektionsmidler

Den mest sikre metode til desinfektion af badevandet er klorbaserede desinfektionsmidler. Klor er det enste stof, der både desinficerer og dræber bakterier, og oxiderer (forbrænder) samtidigt fedt og snavs som ofte ophobes i de skjulte rørsystemer. Derfor bruges klorprodukterne i spabade for at sikre at bakterierne ikke overlever og at du kan nyde dine bade uden bekymringer.

Ved at opnå en klorværdi på mellem 1 og 3 mg/liter, kan der ikke være bakterier i badvandet. Lavere klorværdier giver manglende sikkerhed for bakteriefrit badevand, og højere klorværdier giver gener som klorlugt og udtørring af huden.

En enkelt og hurtig opretholdelse af rent badevand i spaen, med klorprodukter kan opnås med SunWac tabletter, afhængig af størrelsen på din spa. Disse tabletter indeholder et brusemiddel så de opløses efter fem minutter og herefter kan du bade i spaen. Derudover er der tilsat organisk egyptisk mynteekstrakt, som giver vandet en dejlig, afslappende duft samtidig med, at klorindholdet i tabletten sikrer, at du bader i rent vand.

Hvis ikke du ønsker at bruge klor

Hvis du ikke er meget for idéen om at bade i klorvand, kan du sagtens finde andre alternativer. Men husk at klor både oxiderer og desinficerer. Det betyder, at for at opnå en effektiv klorfri løsning, skal du altid bruge to produkter for at have tilnærmelsesvis samme effekt som klor.

Til klorfri badning kan der anvendee SpaCare OxyBox system, som er et moderne klorfrit system. OxyBox-systemet er et behageligt og lugtfrit alternativ til klor- og bromholdige desinfektionsmidler.

OBS! Husk, at når der tilsættes plejemidler til spabadet, skal cirkulationspumpen (massagepumpen) køre, mens luftindblæsningen (luftskruer på overkant af spabadet) skal være slukket.